Boće

Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.
Boće

Samo jedno je Boće

Navigation

Prijatelji

Sve vijesti

svevijesti

Boće iz zraka

Boce iz zraka

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća

Boce-Team
Boce-Team
Admin

Broj postova : 1434
Points : 3097
Reputation : 4
Join date : 15.05.2008
Age : 55

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća Empty Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća

Postaj  Boce-Team 23.01.11 8:17

Neke od knjiga u kojima je iz partizanske perspektive opisano kako je 1. Vojvođanska brigada osobađala Boće, Zovik i Brčko u II Svjetskom ratu.
Knjige su u pdf formatu.

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća Untitl19
http://www.znaci.net/00001/81_2.pdf

http://www.znaci.net/00001/132_4.pdf
Boce-Team
Boce-Team
Admin

Broj postova : 1434
Points : 3097
Reputation : 4
Join date : 15.05.2008
Age : 55

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća Empty Re: Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća

Postaj  Boce-Team 01.09.11 1:18

U noći 29. marta oko 23 časa na prostoriju Velino
Selo—ZoVik—G. Rahić Peta brigada je posela ranije položaje
Treće brigade. Ona je svoje bataljone rasporedila
ovako: 1. bataljon u G. Rahić sa zadatkom da izviđa pravac
od s. Brke i s. Boća, a jednu četu isturi na položaje ispred
sela. Drugi bataljon pošto se razmestio u D. Zoviku sa jednom
četom na položajima kose ispred sela, obezbeđuje se
od Palanke i Šatorovića, 3. bataljon u Zoviku zas. Zečević
služi kao rezerva Štaba Brigade. Njen 4. bataljon smestio
se u Velinom Selu i imao zadatak da se obezbedi od pravca
s. Vražici. U toku smene bataljona bilo je sve mirno. Štab
Pete brigade, intendantura i sanitet smestili su se u s. Štrepcima.

----------------------

Svi bataljoni Pete brigade bili su pripremni i orni za
borbu sa neprijateljem, koji se nije pojavio 29. marta.
Sledećeg dana, negde pred ručak, oko 12,30 časova, manja
grupa esesovaca od oko 50 vojnika, verovatno sa ciljem
izviđanja, došla je od s. Brke i uputila se prema položajima
2. bataljona, koji je držao položaje ispred D. Zovika. Namera
joj je bila da se provuče ispod kosa pored rečice
Brke. Treća četa bataljona, koja je bila najisturenija na
levom krilu, otvorila je na ovu grupu vatru i uspela da je
natera na povlačenje, četa se potom dala u poteru za neprijateljem, koji je u međuvremenu od pravca Boderišta
intervenisao jednom jedinicom jačine do 150 vojnika. Odmah
je počela artiljerijska i minobacačka vatra, pa je ova
četa odustala od gonjenja i povratila se na svoj raniji položaj.
Intervenisao je odmah 2. bataljon s desnog krila,
obezbeđujući povlačenje ovoj četi, dok je jedna četa 1. bataljona odmah napala neprijateljsko desno krilo. Sve do
14,30 časova vođene su uporne teške borbe, kada se četa 2.
bataljona organizovano povukla i bez gubitaka. Neprijatelj
se takođe povukao za Boće,'8 izgubivši u ovoj borbi oko 20
vojnika. Brigada je imala sedam poginulih i osam ranjenih.
Istakao se puškomitraljezac Blažić iz 1. bataljona, koji, iako teško ranjen, uspeo je da se puzeći povuče u jedan šumarak,a svoj puškomitraljez je ostavio na pola puta, tek kad mu je ponestalo snage. Narednog dana Peta brigada vodila je vrlo teške i iscrpljujuće borbe uz obostrano velike gubitke.

-----------------------------

Već rano ujutru snage 28. SS puka u jačini dva bataljona napale su položaje Brigade iz više pravaca. Tako je jedna
kolona jačine do 250 vojnika došla iz pravca Brke i napala
položaje 1. bataljona kod s. G. Rahića. Bataljon je, angažujući sve svoje snage, pružio žilav otpor i sve do dolaska neprijateljskih tenkova, uspeo da zadrži i uspori njegovo napredovanje. Zbog nailaska tenkova bataljon je razdvojen na dva dela. Jedna četa se probila kroz neprijateljski raspored sa komesarom bataljona Đurom Vojvodičem. Odbačena je prema s. Bukviku i Skakavi. Već sledećeg dana jedna desetina ove čete se vratila u sastav bataljona, dok je četa kao celina vršila manevar po selima i u sastav se vratila nekoliko dana kasnije. Ona je bila dobro primljena od naroda uplašenog zbog zlodela esesovaca i vodila uspešne borbe sa mnogim zelenokadrovskim snagama. Ostale čete 1. bataljona su se povukle najpre na položaje ispred s. Zovik, Kalajdžije, ali su i ovde bile ugrožene pa su posele pogodnije položaje na kosama iza pomenutih sela.

----------------------

Istovremeno je i 2. bataljon bio napadnut nešto jačim snagama.
Kao i prethodnog dana, jedinice 28. SS puka u jačini do
300 vojnika došle su iz pravca Boće—Palanka. Bataljon je
spremno prihvatio borbu sa ovim snagama sa položaja na
kosama iznad D. Zovika. Neprijatelju je odgovarao frontalni
napad, a bataljon je takav način borbe u prvo vreme i
prihvatio. Odolevao je izvesno vreme i trpeo znatne gubitke.
Po naređenju komandanta Brigade povukao se na
unapred određene položaje na kose iznad D. Kalajdžije.

---------------------

Prema podacima prikupljenim izviđanjima i izjavama seljaka, neprijatelj je kopao rovove i objekte za artiljerijska oruđa i minobacače i utvrđivanja na liniji Vražići—Zovik—Kalajdžije i ispred G.Rahić, te dovodio pojačanja na sektor Brka—Palanka—Boće.
Sva obaveštenja ukazivala su na prisutnost jakih delova 28.
SS puka i ustaško-domobranskih jedinica na tim položajima.

--------------------------------

Novi napad neprijatelja u jutarnjim časovima izvršen
je na položaje 1. i 2. bataljona severno i ispred Islamovca i Zovik—Kalajdžije. Složenim dejstvom i saradnjom, ova dva
bataljona su naterali esesovce na odstupanje. Borci se više
nisu plašili neprijateljske artiljerije, koja je bila vrlo neprecizna.
Sedmi april je osvanuo miran i vreme je bilo lepo,
čak ni neprijateljska artiljerija koja je inače neprekidno
gađala položaje Pete brigade nije bila aktivna. Uočene su
samo neprijateljske patrole, koje su se kretale daleko ispred
položaje Brigade. Od obaveštajnih organa i naših izviđačkih
patrola Štab Brigade je doznao da je jedna esesovska jedinica
od oko 250 vojnika zanočila na k. 240, dalje kosama
iznad reke Brke prema s. Palanki. Donosi odluku da u toku
noći 7/8. aprila u 23 časa iznenada i energično napadne ovu
neprijateljsku grupu. Taj zadatak poveren je 1. i 2. bataljonu.
Prema zapovesti Štaba Brigade njen 1. bataljon je
tačno u 23 časa napao neprijatelja od pravca starog groblja
u Islamovcu prema k. 240. Napao je sa dve čete a jednu je
ostavio u zasedi na putu između Rahića i s. Strepei. Drugi
bataljon je napao sa južne i istočne strane od pravca s.
Donji Zovik, preko Kućišta, sa ciljem da mu zađe iza leđa.
Neprijatelj je na k. 240 imao iskopane rovove i nekoliko
zemljanih bunkera. Treća četa 1. bataljona, u kojoj su većinom
bili Ličani iz Banata i nekoliko obalskih radnika,
predvođena svojim omiljenim, staloženim i hrabrim komandirom
Dušanom Medićem, i komesarom Nikolom Medićem
napala je i iznenadila neprijatelja na ovoj koti. Ubrzo
ga je isterala iz rovova, dok su bombaši uspeli da likvidiraju
otpor neprijatelja u jednom bunkeru. Neprijatelj, iako
iznenađen, pružio je snažan otpor, došlo je i do gušanja i
borbe prsa u prsa. Isterane iz rovova, trpeći gubitke, neprijateljske grupe počele su da beže prema s. Palanki i položajima
jedne njihove druge grupe. Ova druga grupa je zanoćila
na kosama uz reku Brku. Na njih su napale čete 2.
bataljona, pa se razvila uporna, žilava noćna borba. Noć je
bila vedra i jasno se moglo videti neprijateljsko bežanje u
pravcu s. Palanke. Napadajući na kotu 240 pao je smrtno
pogođen Dušan Medić, komandir čete, dok je Nikola Medić,
komesar iste čete bio ranjen. Videvši to najbolje se snašao
komandir voda u toj četi Nikola Dautović.

--------------------------------

Tom naredbom pohvaljen je i Dušan Mikić, desetar,
bombaš iz 1. bataljona, koji je u ovoj noćnoj borbi upao
među grupu SS vojnika, dvojicu ubio i jednog ranio. I
drugi bataljon je napadajući od Donjeg Zovika na kose
iznad rečice Brke zbunio neprijatelja i proterao sa položaja.
Pripremajući se za gonjenje neprijatelja prema S. Palanki i
u 1. i u 2. bataljonu su uočili da su ove neprijateljske snage
stale i da ih njihove starešine Nemci nagone da se vrate.
Naime, od Palanke već su žurili neprijateljski vojnici da
pomognu ovoj proteranoj grupi. Štab Brigade je naredio da
se 1. i 2. bataljon, posle uspešne borbe, otkače od neprijatelja
i povuku na prvobitne položaje. Neprijatelj je imao
preko 100 izbačenih iz stroja.


---------------------------------


Prema prikupljenim podacima obaveštajnih organa i dezertera
iz neprijateljskih redova, utvrđeno je da se na liniji
Vražići—Zovik—Kalajdžije—Rahić nalaze delovi 28. SS
puka, da se i dalje utvrđuju i da im je jačina do 1.200
vojnika.

-------------------------------------------


Boce-Team
Boce-Team
Admin

Broj postova : 1434
Points : 3097
Reputation : 4
Join date : 15.05.2008
Age : 55

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća Empty Re: Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća

Postaj  Boce-Team 01.09.11 1:28

Drugi bataljon Brigade primio je kod
Bilalića najjači udar neprijatelja. Borba od više sati po
žestini, odlučnosti i hrabrosti biće zapamćena ne samo od
boraca 1. čete 2. bataljona, već i od cele Brigade. Ona od 31.
marta kod Donjeg Zovika, gde je bataljon vodio isto tako
beskompromisnu borbu a njegova 1. četa primila glavni
udar slična je po elanu, energičnosti, svesti i hrabrosti boraca
ove čete, pa ako ona nije ni u jednoj pohvali štaba
Pete brigade ili Štaba XXXVI divizije, onda neka to b.ude
ovde zapisano i zapamćeno, jer 14 poginulih u borbi kod
D. Zovika i devet u borbi kod Bilalića sa neprijateljem
kakvi su bili pripadnici 13. SS divizije, surovi i krvožedni
vojnici, dovoljno govori o upornosti, odgovornosti, požrtvo
vanju i junaštvu ove čete i njenih boraca, bombaša, puškomitraljezaca i starešina.

--------------------------------


Sponsored content

Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća Empty Re: Knjige - II Svjetski rat u i oko Boća

Postaj  Sponsored content


    Sada je: 11.04.21 15:35.